ಸಾಂ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿ ಸಾಂ.ಲಾರೆನ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14 2022 ವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಗೂಡ್ಶೆಂ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12:00 ವರಾಂಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಸುನಿಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಆನಿ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಚಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ನಾಟಕ್, ಗೀತಾಂ ಆನಿ ನಾಚಾ ದ್ವಾರಿಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದೊಡ್ತೊ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲವೀನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642