02.07.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12.00 ವರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾಣಾ ವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿಲ್ಸನ್ ತಾವ್ರೊ, ದಿಯಾಕೊನ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಜೋವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಡಿಯಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಸರ್ವ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ವಾರಾಡೊ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಡಾ ಮಿನೇಜಸ್, ವೆದಿರ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಸ್ ಪಣ್ ಸ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಸ ವಾಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 35 ವಯ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಾಕ್ವನಾಂ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾನಿಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ ಆನಿಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ರಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಬಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಸ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸುಯಾ ಡಿ;ಕೋಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಾಂತಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642