25.06.2023 ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ರುಬಿ ಜುಬಿಲಿ ಲೋಗೊ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಡಿಯಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಸರ್ವ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿತೇಶ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642