ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022ವೆರ್, ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗಾವ್ಹರಣಾಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ'ಸೋಜ ಹಾಂಣಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ 75ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚೊ ಅಮೃತ್ ಮಹೊತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕೊಡೆಚೆ ನಿವೃತ್ತ್ ಸೈನಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಣಿಂ‌‌ ದೇಶಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಘಟಕಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನ್ಮೊಲ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಶೈನಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಘಟಕಾಚೆಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆ್ಯರಲ್ ಮಿರಾಂದ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642