ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ "ಕೃಷಿ ಅರಿವು” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಸಭಾಸಲಾಂತ್ ಜುಲೈ 10, 2022 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಡಾ ಸಸಿ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಅಶಿರ್ವಚನ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೀಯೊ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಸರ್ವ್ ಆಯೋಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ. ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೃಷಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಭಾ. ಕೃ. ಸಂ. ಪ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ವಿಟ್ಲ’ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸಸ್ಯತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಚೊ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಡಿಯೆ ಕೃಷಿ – ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಯೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 125 ಜಣ್ ರೈತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ತಾಕೊಡೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸವಾಂಚೊ ಅಭಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಐಡಾ ರೇಗೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಥನ್ ಗೀತ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642