19 ಜನೆರ್, 2020 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂ. ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆ. ದಿಯಾಕೊನ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆಯೀ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸೆಲಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರಿಯಾ ನಜರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಕಾಫಿ-ಫಳಾರಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642