ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ ಭೋವ್ ಗಡ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ. 2022 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7.30 ವರಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಳೊಕಾ ವರ್ಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್, ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾ. ಬಾ. ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಹಾಣಿಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಕಪುಚಿನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ| ಬಾಪ್ ಜೊಸ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾನಿಂ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಗಾಯಾನಾಂ ಕರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಸುಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೇಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642