ಎಪ್ರಿಲ್ 02, 2021ವೆರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.00 ವರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642