ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2019ವೆರ್  ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಸರ್ತಿ ದವರ್ಲ್ಲಿ. ಹಾತುಂನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642