ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2019ವೆರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾವರಣಾಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೊಬೊ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಬಾಪಾನಿಂ ತಾ0ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ 73ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೊಬೊ ಹಾಣಿಂ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಯ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಂಣಿ ಸುಟ್ಕೆ ದಿಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡೆರಿಕ್ ನಜರೆತಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ನೊಲನ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಸೈನಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ನಿವೃತ್ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಟರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಬಿ. ಪಿರೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗರಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642