ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 08, 2018: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 08, 2018 ವೆರ್ ಬೋವ್ ದಾಬಾಜ್ಯಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 7.45 ವೊರಾಂಕ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ನೊವಿ ಕಣ್ಸಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್, ಬಾಳಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂವ್.

ದೊಮಿನಿಕನ್ ಮೆಳಾಚೆ ಬಾಪ್ ಸುನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. ಮರ್ಯೆ ಮಾಯೆಚಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಆಮಿ, ನೋವ್ ದೀಸ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪಿಲಿಂ, ಆನಿ ಮುಖಾರೀ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಮರ್ಯೆ ಬರಿ ಶೆಗುಣಾಚಿ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಅರ್ಪಿಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಬಾತಾಚೆಂ ಕರ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಆಮಿ ಸೆವ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ರುತಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚಾ ದೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲಿಯೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್, ಮಡ್ದಮ್‍ದಾರಾಂಕ್, ದಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮ| ಬಾ| ಜೆಸುದಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಣ್ಶಿ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಳ್ ಕ್ವಿಜ್ ಹಾತುನ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಾಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ನೊವೆಂ ಸೆಂವ್ಚೆ ಮರಿಪಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ವ್‍ಟ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಘರಾ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಲಿಂ.

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642