ಭಾರತೀಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ (ICYM) ಆನಿ ಯುವ ಕಥೊಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಚಾಲನ್ (YCS/YSM) ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ 2022 ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಯುವ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಆಯೋಗ್ ಹಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ‘Youth Ignite – 2022’ ‘ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡುನ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಫುಲೊಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಸಹಮಿಲನ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಸಭಾಭವನಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವ್ಹರಾರ್ ಉದ್ಗಾಟನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಜ್ ಹಾಂಚೆಂ ಸವೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ಆದ್ಲೊ ICYM ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೇಸನ್ ಪಿರೇರಾ, ICYM ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೋಲನ್ ಮಿರಾಂದಾ, YCS ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲಿವ್ಯಾ ಡಿಯೊನಾ ಸೆರಾವೊ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾ ನಂತರ್ ಜೇಸನ್ ಪಿರೇರಾ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಾಣೆಂ Ice breaking ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಾ ಶಾಂತಿಕಿರಣ್ Counselling Centreಚೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ತಶೆಂಚ್ Friendship House ಹಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅರುಣ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ Stress Management ಒತ್ತಡ್, ಸಂಬಂಧ್ (Relationship) ಇಷ್ಟಾಗತ್, ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಕಾಜಾರ್, ಅಂತರ್‍ಜಾಳ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಆಧುನಿಕ್ ಸೌಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ಆತಾಂಚಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ಕಸೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಜಾಕ್ಸನ್ ಎರಿಕ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ವಾಮದಪದವು ಹಾಣೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳಯ್ಲೆ. ದನ್ಪರಾ 2.00 ವ್ಹರಾರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೋಲನ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ICYM ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಯಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ನಂತರ್ YCS ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಲಿವ್ಯಾ ಡಿಯೊನಾ ಸೆರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಠಯ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642