11 ಎಪ್ರಿಲ್ , 2021 ಆಯ್ತಾರಾ 2020-21ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನೆಜರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಹಾಣಿಂ ಪಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಮಾಕ್ಸಿಂ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಚಟುವಟಿಕೆನಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆಚ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಸಾಗಾತಾಚ್ಚ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾಚಿ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಅಖೇರಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642