ದಸೆಂಬರ್ 24, 2020: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊರೊನಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವೊರಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಸ್ಲಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಶೆಂ ಆಚಾರ್ಸಿಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಕಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ಪುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಏಲಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಾಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಆನಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಮೆಗಾ ಕ್ವಿಜ್ ಹಾಂತುನ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸ್ನಾತಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಣ್ತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642