ದಸೆಂಬರ್ 31, 2019 ಮರಿ ದೇವ್ ಮಾತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ 2020 ನವೆಂ ವರ್ಸಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ನೋಯಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಮಾ| ಬಾ| ರಿತೇಶ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಬಾಪ್ ರಿತೇಶ್ ಹಾಣಿಂ ಮರಿಯೆಚೊ ಆದರ್ಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಎಕ್ವೊಟಾನ್ ಭರ್ಲೆಲೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯಾಕೊನ್ ಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಬಾಪಾನಿಂ ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642