Print

ಲಾವ್ದಾತೊಸಿ ಪರಿಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ,30 ಜೂನ್,2019 ಲಾವ್ದಾತೊಸಿ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‍ಪಣಾ ಖಾಲ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಸ್ ಇತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಝಡಾಂ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಹಿಂ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಪ್ರಕ್ರತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ದಿಲೊ.