Print

ಅಗೋಸ್ತ್ 04, 2019 : ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಗಾದೊ ಒಂಪ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ತಾಂಚೊ ಗಾದೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಗಾರಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.