ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2017: ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾವಿ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 06.08.2017 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಾಣಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ನಿಕಟ್‍ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಜಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಡಿಯಾ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642