ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಷಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್‍ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಭೊವ್ ಉರ್ಭೆನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642