ಫಾತಿಮಾ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರಿ ಮಿನೇಜಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ 15.09.2019ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿ ನವೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕರುನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸರ್ವಾನಿ ಜೆವ್ಣಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವೆಂ ಸೆವ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭೋವ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. 7.45 ವೊರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642