ಜೂನಾಚ್ಯಾ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 24, 2018ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶಾರೊತಿಣ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಗಾರಾನಿಂ ಭೋವ್ ಉರ್ಭೆನ್ ಲಿತುರ್ಜೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಟ್ಲೆಂ.

ದೊನ್ಪಾರಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಿರಾಂದಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್. ಜೆಸುದಾಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅನಿತಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಭೊವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಡಿಯಾ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಹಾತುನ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಅಖೇರಿಕ್ ಸರ್ವ್ ವಿಜೆತಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾವೆಂತ್, ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಆನಿ ಡಿಗ್ರಿಂತ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಅಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಲ್ಯಾರನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642