ಜನೆರ್ 20, 2019 ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ ಬಾಪಾನಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮಾ|ವಿಜಯ್ ಬಾಪಾನಿಂ ‘ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್‍ಪಣಾಂತ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಜೆ, ತಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್‍ಮನ್ಸಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ’ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಮಾ|ವಿಜಯ್ ಮಚಾದೊ ಬಾಪಾನಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಮಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ನಟ್ಕುಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆ. ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆ.

Add comment


Security code
Refresh

Home | News | Sitemap | Contact

Copyright © 2011 - www.gantalkattechurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Our Lady of Perpetual Succour Church
Gantalkatte
Phone: +91-08258-236642